Carlige Carp Zoom KO.9 Carp Method Hook, 10 bc (Marime Carlige: Nr. 16)